Disclaimer

<!DOCTYPE html>

Deze website (hierna de "website") is een initiatief van OSU GIFTS bv, met maatschappelijke zetel te Rodenburgstraat 40, 8510 Kortrijk, gekend onder het ondernemingsnummer BE0417883720, RPR Gent (afdeling Kortrijk) (hierna "Osu")

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site aandachtig te lezen, waarnaar op de homepage wordt verwezen via een hyperlink. Door het gebruik van de website www.osu.be aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Osu kan deze op elk ogenblik wijzigen.

Gebruik van de site

De inhoud van deze Website strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Osu en zijn activiteiten. De toegang tot het extranet door middel van een paswoord is onderworpen aan bijzondere voorwaarden. De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden in het kader van de op de site aangeboden producten voor persoonlijk gebruik. Deze website mag niet gebruikt worden als basis voor eender welke evaluatie van Osu, kan in geen geval bindend zijn voor Osu en is niet tegenstelbaar. Niets op de website kan beschouwd worden als een aankoop bod of een aanbod voor de levering van producten of diensten of het sluiten van een contract.

Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die de belangen van Osu, haar leveranciers en/of klanten zou kunnen schaden.

Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze website onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op eender welke wijze wordt bekomen in het kader van het gebruik van ervan is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Osu niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van eender welke inhoud.
Deze website wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. Osu garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en/of zonder fouten zou zijn, dat de informatie die bekomen wordt door het gebruik van de dienst accuraat is en waar, en dat mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.
Osu zal redelijke inspanningen doen om op haar website informatie te publiceren die up-to-date is. Zij garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de website voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die op deze website staat, kunnen inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze informatie wordt indicatief verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen. Osu en/of haar partners kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de website. Dit voorbehoud geldt ook voor de websites waarnaar deze website externe links legt. Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de website, worden door Osu niet gecontroleerd en Osu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de Website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Osu in.
Algemeen kan Osu in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was Osu op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. Osu kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van gebruikers (van het internet).

Contact

Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of bezorgdheden meedelen. Dit kan per e-mail op volgend adres: info@osugifts.be of met de post naar volgend adres: Osu Gifts bv, Rodenburgstraat 40, 8510 Kortrijk.

Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie en samenstelling ervan (teksten, foto's, beelden, iconen, video's, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Osu. De namen en logo's die op de website verschijnen, zijn beschermde merken en handelsnamen. De merken mogen uitsluitend gebruikt worden in verband met producten of diensten van Osu en hun gebruik mag in geen geval, op welke wijze ook, verwarring creëren bij de consument, het imago van Osu aantasten of het bedrijf in diskrediet brengen. Behoudens uitdrukkelijke toestemming hiertoe, zal de gebruiker in geen geval deze website, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Osu.

Policy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid

Telkens deze website bezocht wordt, worden persoonsgegevens van de gebruiker door Osu verzameld en verwerkt. Osu heeft een duidelijke en precieze politiek voor de bescherming van deze persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen in deze materie
Osu heeft ook veiligheidsmaatregelen opgezet om ieder verlies, misbruik of wijziging van de aan Osu ter beschikking gestelde persoonsgegevens van de gebruikers te vermijden. De verwerking van de persoonsgegevens voor deze website is onderworpen aan de Belgische wet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
Dit vertrouwelijkheidbeleidscharter doet geen afbreuk aan de rechten die Osu heeft ten aanzien van bepaalde bezoekers aan wie een overeenkomst, de wet of een ander document van contractuele, reglementaire of wettelijke aard, de toelating geeft tot het voeren van meer uitgebreide operaties. In dat geval geldt de voor Osu meest voordelige norm.


Persoonsgegevens

Bij het bezoek van de website kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt:

Contact- en identificatiegegevens van de gebruiker (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, enz.)

Andere gegevens i.v.m. een mogelijke sollicitatie van de gebruiker;

Het IP-adres van de gebruiker;

Alle andere informatie die de gebruiker vrijwillig meegedeeld heeft aan Osu (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website);

Het geheel aan informatie over de pagina’s die de gebruiker geraadpleegd heeft op de website.

Doeleinden van de verwerking

Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

de inhoud van de website te verbeteren;

de gebruiker te informeren over wijzigingen van de website;

de gebruiker te contacteren voor marketing- en publiciteitsdoeleinden;

indien de gebruiker persoonsgegevens opgeeft in het kader van een sollicitatie, om deze sollicitatie te behandelen en op te volgen;

statistisch onderzoek in verband met het gebruik van de website.

Alvorens persoonsgegevens van de gebruiker aan te wenden voor andere doeleinden, zal Osu de gebruiker contacteren om deze op de hoogte te brengen van de wijzigingen die werden aangebracht aan privacy policy, en de gebruiker de mogelijkheid geven te weigeren deel te nemen aan deze nieuwe doeleinden.


Overdracht van persoonsgegevens

Osu mag de persoonsgegevens van de gebruiker meedelen aan dochterondernemingen, zusterondernemingen of filialen die producten of diensten aanbieden die de gebruiker kunnen interesseren. Osu mag de persoonsgegevens van de gebruiker ook meedelen aan zowel private als publieke rechtspersonen die in rechtstreeks contact staan met Osu, en dit om de hierboven vermelde doeleinden te realiseren.


Nieuwsbulletins

Deze website biedt de gebruikers gratis nieuwsbulletins aan. Deze diensten hebben vooreerst een informatief doel. Ze bevatten informatie die de gebruikers toelaten om de website www.osu.be beter te gebruiken en benadrukken nieuwigheden, acties en promoties. Gebruikers die willen afzien van deze dienst kunnen door een eenvoudige klik het abonnement opzeggen.


Recht van toegang, rectificatie, afschaffing en verzet

Overeenkomstig de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een recht van toegang, wijziging, rectificatie, en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De gebruiker beschikt ook over het recht om zich gratis te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

De gebruiker mag zich op deze rechten beroepen door een door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan Osu, hetzij met de post naar volgend adres: Osu Gifts bv, 8510 Kortrijk ; hetzij per e-mail naar info@osugifts.be. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.
Voor het opzeggen van het abonnement op de nieuwsbulletins kan het verzetsrecht ook worden uitgeoefend door te klikken op de link onderin deze nieuwsbrieven: "Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier. U zult dan een bevestigingsbericht ontvangen. Als dit niet het geval is, gelieve een e-mail te versturen naar volgend adres info@osugifts.be met aanduiding van het e-mail adres dat het abonnement wenst op te zeggen."


Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een bestand dat door onze server wordt verzonden en opgeslagen wordt op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bewaart het spoor van de bezochte website en bevat informatie over dit bezoek. Onze cookies dienen in de eerste plaats om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Cookies moeten het bezoek van de website door de gebruiker vergemakkelijken en de dialoog verbeteren. De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren door zijn browser op die manier in te stellen. Deze weigering kan evenwel de toegang tot bepaalde diensten van de website verhinderen.


Veiligheidsmaatregelen en vertrouwelijkheid

Osu heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen tegen verlies, misbruik of vernietiging van de op haar website ontvangen informatie.

Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk (België). Osu behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien het dit opportuun acht.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsboodschap verzonden in elektronische vorm zal aanvaard worden in iedere rechterlijke of administratieve procedure die voortvloeit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die opgesteld en bewaard worden in gedrukte versie.

Disclaimer mailverkeer

Elke uitgaande e-mail van Osu wordt voorzien van volgende disclaimer:
"Dit bericht en zijn bijlagen kunnen confidentiële informatie bevatten, beschermd door intellectuele eigendoms- of andere rechten, en is enkel bestemd voor het exclusief gebruik door de bedoelde bestemmeling ervan. Het is strikt verboden dit bericht en de inhoud daarvan te kopiëren, te wijzigen of mee te delen aan een andere persoon zonder de voorafgaande toestemming van Osu. Indien het bericht niet voor u bestemd is, gelieve dit dan te melden aan de afzender en het bericht in uw systeem te vernietigen. Osu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit fouten, onjuistheden of verlies van tekst in het bericht, of uit het niet toegelaten gebruik, kennisgeving, kopiëren of wijzigen van het bericht, noch als gevolg van een doorgegeven virus. Dit bericht houdt geen verbintenis in vanwege Osu behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de bestemmeling van het bericht en Osu."

Teneinde papierverbruik te verminderen kan deze tekst als hyperlink in het e-mailbericht worden vermeld.

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Anonieme bezoekersgegevens kunnen gebruikt worden voor Remarketing met Google Analytics voor het tonen van online advertenties. Externe leveranciers, waaronder Google, geven advertenties weer op sites op internet. Hierbij worden first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gecombineerd om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan uw website. Als u wilt voorkomen dat er anonieme gegevens over uw bezoek worden verzameld, raden wij u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

Cookies tabel

Hieronder vindt u een volledige lijst van cookies die actief worden gebruikt op Osu.be, hun functie en wanneer ze verlopen

Cookie naam Functie Vervaldatum
PHPSESSID Onthoudt de sessie-id van de gebruiker die wordt gebruikt voor de kernfunctionaliteit Na afloop van de sessie*
__utma Onthoudt de bezoeken van de gebruiker aan de site, wanneer het eerste bezoek van de gebruiker was en wanneer zijn laatste bezoek voor Google Analytics was Na 1 jaar
__utmb Een tijdstempel van wanneer de gebruiker de site is binnengekomen. Werkt samen met __utmc om te berekenen hoe lang een bezoek duurt voor Google Analytics Na afloop van de sessie*
__utmc Een tijdstempel van wanneer de gebruiker de site heeft verlaten. Of 30 minuten na het sluiten van de sessie 30 minuten na de sessie*
__utmz Een cookie die bijhoudt waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, welke zoekwoorden en waar ter wereld ze waren toen ze Osu.be bezochten Na 6 maanden
__utmt Een cookie om het verkeer naar Google Analytics te beperken Na 10 minuten
_cid Adform cookie gebruikt om advertenties te tonen op basis van de voorkeuren van de gebruiker Na afloop van de sessie*
store Cookie die de door de gebruiker gekozen winkeltaal bevat Na 1 uur
accepted-cookies De gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van cookies door Osu.be. Na 1 year
*Wanneer de browser gesloten is, wordt de sessie beëindigd