Algemene voorwaarden

Version Française

English Version

Op al onze verkopen zijn onderstaande verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken een geheel uit met onze aanbiedingen en bevestigingen.  Zij alleen zijn van toepassing met uitsluiting van alle voorwaarden vermeld in de prijs aanvraag of in de bestelling van de koper. In geval van betwisting over dit punt is de koper verplicht de verkoper hiervan in kennis te stellen binnen de drie dagen na ontvangst van de bevestiging, zo niet wordt hij verondersteld akkoord te gaan met onze verkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege. De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst.

Uitdrukkelijk ontbindend beding

Komt de koper in dit of in een ander contract zijn verplichtingen niet na (onder andere betaling) dan kunnen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel onze verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien. Het volstaat dat wij ons hiertoe via brief of e-mail uitdrukken. Onmiddellijk kunnen wij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling alle door ons verkochte, geleverde en nog aanwezige goederen terugeisen. De koper moet onverwijld toegang tot zijn magazijnen verlenen en/of alle nog aanwezige goederen (van om het even welk contract) ter onzer beschikking stellen in onze maatschappelijke zetel.

1.Totstandkoming van het contract.

1.1   Het contract wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer wij, na ontvangst een bestelling, een schriftelijke bevestiging hebben verzonden.

1.2   Onze vertegenwoordigers of agenten kunnen de Bv OSU GIFTS niet verbinden.

2. Levering.

2.1   De leveringstermijn wordt bepaald onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en aangegeven met een redelijke benadering. Tenzij anders overeengekomen zijn de bevestigde leveringstermijnen niet strikt bindend, louter indicatief. De koper kan zich dan ook niet beroepen op het overschrijden van de leveringstermijn om schadevergoeding te eisen of om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

2.2   Elke levering gebeurt “af fabriek”. Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper, zelfs in geval van levering Franco bestemming.

2.3   Alle risico's zijn voor de koper na afgifte van de goederen aan de koper of de vervoerder, maar in ieder geval na het verlaten van onze inrichting. In geval van vertraging in de afhaling of verzending van de goederen door een omstandigheid waarvan de verantwoordelijkheid niet op ons rust wordt het risico overgedragen op het ogenblik dat zij ter beschikking van de koper zijn. De goederen worden niet verzekerd door de verkoper.

2.4   Publicitaire opdruk op artikelen : indien de koper geen specifieke aanduidingen geeft in zijn bestelling, zal de publicitaire tekst naar onze persoonlijke smaak in discretie aangebracht worden.

3. Klachten.

3.1   Alle klachten dienen , behoorlijk gemotiveerd,  binnen de acht werkdagen na ontvangst van de levering- of uitvoeringsdatum rechtstreeks aan onze firma per aangetekend schrijven bevestigd te worden.

3.2   Het indienen van een klacht, welke er ook de redenen voor zijn, en zelfs als zij binnen de voorgeschreven termijn werd gedaan, mag de koper niet toelaten de betaling na de normale vervaldag uit te stellen.

3.3   Terugzending van goederen zal slechts aanvaard worden mits ons voorafgaand en schriftelijk akkoord en dient in elk geval vrachtvrij te geschieden.

4. Betaling.

4.1   Onze facturen zijn betaalbaar te Kortrijk op kosten en voor risico van de koper en bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling desbetreffend betaalbaar contant zonder enige compensatie, aftrek of korting.

4.2   In geval een welk danige wijziging in de situatie van de koper intreedt hebben wij het recht garanties te eisen of de koop te verbreken. Het niet betalen van een factuur geeft ons het recht de lopende verkoop overeenkomsten te verbreken voor de nog resterende leveringen, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van onze eis tot schadevergoeding. Bovendien worden bij wanbetaling van een factuur of van gelijk welke verschuldigde som ook alle andere nog niet vervallen schulden opeisbaar.

4.3   In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 8 % per jaar verschuldigd op het openstaande bedrag. Bovendien wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het openstaande bedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

4.4   De leverancier blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de prijs.

5. Overmacht

In geval van overmacht zoals een natuurramp, brand, staking, ... (geen limitatieve opsomming) is de leverancier gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege te verbreken, of de uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de omstandigheden, en dit zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

6. Gerechtelijke bevoegdheid.

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbank van Gent, afdeling Kortrijk is bevoegd kennis ervan te nemen.